Enviro škola

O projekte

Stručne o projekte „ ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA V MESTE SPIŠSKÉ VLACHY“

Mesto Spišské Vlachy získalo finančné prostriedky formou dotácie na rok 2022 z Envirofondu v oblasti ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A OSVETA – činnosť E1.
Cieľom projektu je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia na realizáciu zážitkovej formy výučby enviromentálnej výchovy v Základnej škole Komenského 6 zameranej na ochranu životného prostredia a prírody v meste Spišské Vlachy.
Ide o problematiku týkajúcu sa znečistenia ovzdušia (vykurovanie), vôd, pôdy, lesov a celkovo prírody, triedenia odpadov rôzneho druhu.
Škola z tohto projektu získala interiérové a exteriérové vybavenie učební, celý rad moderných edukačných pomôcok na výučbu, napr. súpravy na obnoviteľné zdroje energie, na premeny energie, súpravy na čistenie a filtráciu vody, prenosné ekologické laboratóriá, autíčka so solárnym panelom, na slanú vodu, poháňané tlakom vzduchu, elektronika a IKT pomôcky (napr. notebooky, tablety, interaktívne pracovisko, 3D okuliare, výučbový softwér,…) interaktívne testy, pracovný zošit, ktorého autormi sú naši pedagógovia.
V ďalšej fáze škola plánuje realizovať aktivity a workshopy pre žiakov zo základných škôl v našom meste, základných škôl v blízkom regióne i pre širšiu verejnosť.
Veríme, že zaujímavými formami a metódami práce s využitím týchto edukačných pomôcok „zasejeme“ u žiakom a ich rodičov lásku k prírode a jej ochrane i k ochrane našej Zeme a ekologickému správaniu.
Mgr. Helena Šofranková

O Envirofonde

Činnosti fondu

Hlavné činnosti vykonávané fondom je možné rozčleniť na:

Činnosti zabezpečujúce správu a chod fondu

zabezpečenie hospodárskej, ekonomickej, účtovníckej, personálnej a právnej agendy,

Činnosti a procesy súvisiace so zabezpečením zdrojov fondu

 • evidencia finančných zdrojov fondu na základe rozhodnutí vydaných orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, správcom vodohospodársky významných vodných tokov a iných orgánov v zmysle platnej legislatívy a iných zdrojov fondu v zmysle §3 zákona ofonde,
 • sledovanie plnenia úhrad poplatkov a pokút povinnými osobami v zmysle vydaných rozhodnutí a splátok poskytnutých úverov príjemcami podpory,
 • administrácia a vymáhanie pohľadávok v správe fondu

Činnosti a procesy súvisiace so zabezpečením poskytovania podpory žiadateľom

 • príprava a zverejňovanie špecifikácie činností podpory formou dotácie/úveru na príslušný rok spolu so súvisiacimi dokumentmi a tlačivami,
 • prijímanie, evidencia a administrácia žiadostí o podporu formou dotácie alebo úveru až po podpis zmlúv o poskytnutí podpory formou dotácie/úveru so žiadateľmi,
 • dohľad nad implementáciou projektov a čerpaním finančných prostriedkov príjemcami podpory až po záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok dotačných/úverových zmlúv,

Výkon kontrolnej činnosti

 • kontrola plnenia podmienok uzatvorených dotačných/úverových zmlúv a vykonávanie finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Činnosti súvisiace so zverejňovaním a poskytovaním informácií

 • zverejňovanie a poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 • poskytovanie informácií súvisiacich s prípravou žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie
 • riešenie sťažností v zmysle interného predpisu o vybavovaní sťažností.

Environmentálny fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.1.2005. Environmentálny fond je samostatnou právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Postavenie fondu a jeho základné poslanie vymedzuje zákon o fonde a vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z. zo dňa 31. 03. 2005, ktorou sa vykonáva zákon o fonde.

Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu upravuje Štatút Environmentálneho fondu vydaný ministrom životného prostredia Slovenskej republiky – rozhodnutím ministra z 23.11.2015 č. 34/2015 – 1.6 v znení rozhodnutia ministra z 23.03.2018-1.13, ktorým sa vydáva dodatok č. 1. Štatutárnym orgánom Environmentálneho fondu je riaditeľ fondu, ktorého vymenúva a odvoláva minister. Kompetencie a rozsah činností jednotlivých organizačných útvarov fondu vyplývajú zo štatútu a organizačného poriadku fondu.

V súvislosti s likvidáciou Recyklačného fondu v likvidácii sa na Environmentálny fond v zmysle § 134 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z.“) previedli:

a) práva a záväzky zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu uzatvorených do 31.decembra 2015 alebo zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu uzatvorených podľa § 129 ods. 11, ktorých účastníkom bol Recyklačný fond v likvidácii,
b) práva a záväzky zo súdnych sporov, ktorých účastníkom bol Recyklačný fond v likvidácii,
c) práva a záväzky z pohľadávok prihlásených veriteľmi počas likvidácie Recyklačného fondu v likvidácii,
d) práva a záväzky pri správe registratúry Recyklačného fondu v likvidácii,
e) práva a záväzky zo zmlúv uzatvorených za účelom zabezpečenia správy registratúry, ktorých účastníkom bol Recyklačný fond v likvidácii,
f) registratúrne záznamy Recyklačného fondu v likvidácii s trvalou dokumentárnou hodnotou odovzdané Slovenskému národnému archívu.

Na štatutárneho zástupcu Environmentálneho fondu prešla v zmysle § 134 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. pôsobnosť osoby vykonávajúcej funkciu likvidátora v rozsahu ustanovenom podľa § 134 ods. 4 a 6 zákona č. 79/2015 Z. z.

Poslanie

Environmentálny fond je primárne zriadený za účelom uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie a tvorbu životného prostredia na princípoch trvalo udržateľného rozvoja. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov žiadateľom vo forme dotácií alebo úverov na podporu projektov v rámci činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Okrem toho fond poskytuje finančné prostriedky aj na iné činnosti a aktivity uvedené v §4 ods. 1 zákona o fonde.

Fond na financovanie uvedených činností používa vlastné finančné prostriedky, ktoré získava na základe platnej legislatívy z rôznych zdrojov, uvedených v §3 zákona o fonde. Poskytovanie a použitie prostriedkov fondu musí byť v súlade s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky schválenej vládou Slovenskej republiky.

Poskytovanie a použitie prostriedkov Environmentálneho fondu musí byť v súlade s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky schválenej vládou Slovenskej republiky. V súlade s citovaným zákonom o fonde prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na:

 • podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni,
 • podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
 • podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
 • podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie, alebo riešenia odstraňovania environmentálnych záťaží,
 • podporu odstraňovania následkov havárie a mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie,
 • správu fondu,
 • odvod do príjmov štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku,
 • úhradu nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme na základe rozhodnutia ministra,
 • podporu projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov,
 • financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií a vývoja nízko uhlíkových technológií vrátane druhotných energetických zdrojov,
 • modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie na strane spotrebiteľa,
 • zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania,
 • podporu činnosti na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov,
 • podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej dopravy k verejnej doprave,
 • úhradu nákladov spojených so sledovaním správnosti výpočtu a s určovaním výšky poplatkov a s vyberaním poplatkov za odber podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd podľa osobitného predpisu,
 • nenávratné financovanie environmentálnych projektov pripravených Slovenskou republikou v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj na základe predchádzajúceho pokynu ministerstva,
 • odstraňovanie následkov po banskej činnosti a zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel podľa osobitného predpisu,
 • podporu obhospodarovania lesov poškodených imisiami s plochami s extrémnym emisným zaťažením alebo s vysokým emisným zaťažením,
 • vykonanie opatrení na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov z území, v ktorých je vykonanie opatrení obmedzené z dôvodu ochrany prírody a krajiny,
 • inštaláciu nových zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie obnoviteľné zdroje energie, geotermálnu energiu alebo druhotné energetické zdroje; druhotným energetickým zdrojom sa rozumie zdroj energie, ktorého energetický potenciál pochádza z vedľajšieho plynného produktu vznikajúceho pri výrobných procesoch a technologických procesoch,
 • rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcich zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie obnoviteľné zdroje energie alebo druhotné energetické zdroje,
 • výmenu alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení, ktoré pri príprave tepla, teplej úžitkovej vody a pri chladení využívajú fosílne palivá, za zariadenie využívajúce biomasu, druhotné energetické zdroje alebo geotermálnu energiu, za tepelné čerpadlá alebo za solárne kolektory vrátane výmeny celej sústavy alebo jej rekonštrukcie,
 • inštaláciu nových zariadení, ktoré pri príprave tepla, teplej úžitkovej vody a pri chladení budú využívať biomasu, druhotné energetické zdroje alebo geotermálnu energiu, inštaláciu tepelných čerpadiel alebo na inštaláciu solárnych kolektorov vrátane inštalácie celej sústavy,
 • zníženie tepelných strát v rozvodoch tepelných médií v systémoch centralizovaného zásobovania teplom,
 • modernizáciu existujúcich zariadení alebo inštaláciu nových zariadení na zachytávanie metánu,
 • zvyšovanie energetickej účinnosti technologických celkov a jednotlivých zariadení,
 • kompenzáciu podnikom v odvetviach, v ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót do cien elektrickej energie,
 • investičnú pomoc na výstavbu vysoko účinných elektrární alebo na výstavbu nových elektrární, ktoré budú zachytávať a ukladať oxid uhličitý,
 • podporu investícií do nízkouhlíkových technológií.
 • financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom, ktorým je:

– stav počas povodne alebo po povodni,
– stav počas zosuvu alebo po zosuve,
– stav po požiari,
– hroziaci kalamitný výskyt hmyzu,
– mimoriadne závažná environmentálna situácia,

 • podporu manažmentu lesov zaradených do pásiem ohrozenia pod vplyvom imisií a na podporu projektov zameraných na úsporu a záchyt emisií skleníkových plynov v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva,
 • príspevky do klimaticko-energetických fondov.

 

Poskytovanie podpory žiadateľom

Poskytovanie prostriedkov fondu a spôsob ich použitia upravujú najmä §4, 6, 7, 8 a 9 zákona o fonde. Východiskom pre poskytovanie podpory formou dotácie alebo úveru žiadateľom je každoročné zverejnenie špecifikácie podpory činností formou dotácie/úveru, na ktoré môžu žiadatelia predkladať žiadosti. Špecifikácia činností môže byť rozšírená o nové činnosti (musia byť v súlade so zákonom o fonde) na základe návrhu Rady Environmentálneho fondu (ďalej len „rada fondu“).

Všetky žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie (s výnimkou mimoriadnych žiadostí o podporu formou dotácie a žiadostí na základe rozšírenej špecifikácie podpory činností) musia byť predložené na fond do 31.10 príslušného kalendárneho roka. Po registrácii sú následne kontrolované z hľadiska ich úplnosti a formálnej správnosti a kompletizované. Žiadatelia s neúplnými alebo nesprávne vyplnenými žiadosťami sú vyzvaní na ich doplnenie v stanovenej lehote. Nedoplnené žiadosti (z dôvodu doručenia nesprávnych dokladov alebo doručenia doplnenia po termíne) nie sú zaradené do zoznamu žiadostí.

Kompletné žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie sú následne predložené na hodnotenie pracovníkom fondu a externým hodnotiteľom z odborných útvarov ministerstva a iných organizácií podľa jednotlivých oblastí a činností. Vyhodnotené žiadosti o poskytnutie podpory sa predkladajú na zasadnutie rady fondu. Odporučenie Rady fondu má pre ministra odporúčací charakter. O pridelení dotácie rozhoduje minister formou písomného rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie.

Žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru sa predkladajú na fond v priebehu kalendárneho roka. Kompletné žiadosti sú zaslané na príslušný odbor ministerstva na odborné posúdenie z environmentálneho hľadiska. Následne sú žiadosti posúdené po ekonomickej stránke prostredníctvom zmluvného partnera, ktorého výber je výsledkom verejného obstarávania podľa zákona o fonde. Posúdené žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru sú predložené na Radu fondu, pričom o poskytnutí podpory rozhoduje minister na základe jej odporúčania, formou písomného rozhodnutia o poskytnutí podpory formou úveru.

Na základe rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z fondu sú s úspešnými žiadateľmi (príjemcovia podpory) po doručení ďalších potrebných dokumentov podpísané zmluvy o poskytnutí podpory. Po splnení zmluvných podmienok fond uvoľní a prevedie príjemcom podpory finančné prostriedky pričom dohliada na implementáciu predmetných projektov a dodržiavanie zmluvných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov.